Time : 2020-10-08 17:33:01
Điểm: 10/10
The first time I had my haircut, I didn't cry, but the person cutting my hair cried, because she didn't understand how to cut my hair.

Nhận xét của giáo viên :

Máy chấm tự động