Time : 2020-10-08 17:44:17
Điểm: 10/10
The first time I had my haircut, I didn't cry but the person cutting my hair cried because she didn't understand how to cut my hair.

Nhận xét của giáo viên :

Máy chấm tự động