Time : 2020-10-01 17:28:23
Điểm: 10/10
Public transport is something that I don't often use at all. Because I own a car, I normally just jump into the car and just drive wherever I need to go.

Nhận xét của giáo viên :

Máy chấm tự động