Time : 2020-05-06 19:48:38
Điểm: 2/10
These are two boys and girls eating a three-color ice cream and looking really good. And these two kids are sitting on a swing in the park.

Nhận xét của giáo viên :

These are two boys and girls are eating a three-color ice cream and looking really good. And these two kids are sitting on a swing in the park.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!