Time : 2020-05-06 21:51:26
Điểm: 2/10
there are two child eat ice-cream.The ice-cream is so delicous.And children is so cute.

Nhận xét của giáo viên :

there are two children eating ice-cream.The ice-cream is so delicious.And children is are so cute.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!