Time : 2020-05-06 20:03:05
Điểm: 3/10
There are two children sit on the swing and eat ice-creams.The weather is sunny.The boy is wearing a T-shirt and the girl is wearing a skirt

Nhận xét của giáo viên :

There are two children sitting on the swing and eating ice-creams.The weather is sunny.The boy is wearing a T-shirt and the girl is wearing a skirt

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!