Time : 2020-05-07 19:46:08
Điểm: 3/10
In the picture, there are a boy and a girl. They are sitting on the swing. They are eating ice cream. They are happy.

Nhận xét của giáo viên :

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!