Time : 2020-05-06 21:09:19
Điểm: 2/10
The boy and the girl are eating ice-cream. The ice-creams look delicious because they have many color.

Nhận xét của giáo viên :

The boy and the girl are eating ice-cream. The ice-creams look delicious because they have many colors.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!