Time : 2020-03-08 21:50:51
Điểm: 7/10
Japan has proclaimed that they were ready to host the Tokyo Olympics in spite of COVID-19

Stated by Reuters, on March 4th Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga proclaimed that Japan is ready to hold the Summer Olympic Games in Tokyo as planned, amid fears over that this event could be postponed because of the threat of acute respiratory disease COVID-19.Before that time, on March 3rd, Olympic Minister Seiko Hashimoto said an agreement between Tokyo and the International Olympic Committee (IOC) could be given to let the Olympic Games to be postponed until later in the year 2020, however, Hashimoto reconfirmed that Government was still committed to the Tokyo Summer Olympics on July 24.

Under the agreement, the right to decide to postpone or cancel the Olympic and the Paralympic Games remains with the IOC. Stated by Ms Hashimoto that postponement of the Games can be costly. The latest estimated budget which Japanese government spends on hosting the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games is 12.51 billion dollars.

Nhận xét của giáo viên :

Japan has proclaimed dùng quá khứ đơn vì hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ (tương quan thì ở động từ tường thuật và mệnh đề  tường thuật) that they were it was (dùng đại từ thay thế cho danh từ số ít (tên nước) và chia động từ theo chủ ngữ đó ready to host the Tokyo Olympics in spite of COVID-19

Stated by Reuters, on March 4th Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga proclaimed that Japan is lùi thì của động từ trong câu gián tiếp ready to hold the Summer Olympic Games in Tokyo as planned, amid fears over đại từ quan hệ chỉ đứng sau danh từ that this event could be postponed because of the threat of acute respiratory disease COVID-19.Before that time, on March 3rd, Olympic Minister Seiko Hashimoto said an agreement between Tokyo and the International Olympic Committee (IOC) could be given to let the Olympic Games to be động từ nguyên thể sau let postponed until later in the year 2020, however, Hashimoto reconfirmed that Government was still committed to the Tokyo Summer Olympics on July 24.

Under the agreement, the right to decide to postpone or cancel the Olympic and the Paralympic Games remains with the IOC. Stated by Ms Hashimoto that postponement of the Games can be costly. The latest estimated budget which Japanese government spends on hosting the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games is 12.51 billion dollars.

 

Cách dịch của bạn ở tiêu đề và đoạn 1 cần thống nhất cả về cách dùng đại từ và chia động từ nhé. Các ý dịch ở 2 đoạn cuối khá ổn, song vẫn cần cẩn trọng khi dùng cấu trúc câu nhé.

Điểm: 7.5