Time : 2020-01-15 19:44:58
Điểm: 7/10
Volkswagen tries to keep its position of the world biggest car manufacturer
German automobile manufacturer Volkswagen published its trading result of 2019, on which its turnover had reached a record number of 10,970,000 cars, increasing than the number of 10,830,000 cars in 2018.
With this result, Volkswagen hopes to preserve its position of the world biggest automobile manufacturer which it won in 2018, after “defeating” rivals like Renault-Nissan-Mitsubishi alliance and Toyota.
The above result shows that Volkswagen’s business situation is satisfactory in spire of general declining of the global car market. This fact means that its market share also increases.
Its sales go up due to its good trading result in the homeland’s markets Germany, United States and Brazil, meanwhile, its selling sales in Asian Pacific markets go down.
The world biggest automobile manufacturer position used to be monopolized by American automobile manufacturer General Motors during more than 7 decades, before losing it to Toyota in 2008.

Nhận xét của giáo viên :

Volkswagen tries to keep its position of the world biggest car manufacturer
German automobile manufacturer Volkswagen published its trading result of 2019, on in (chỉ năm) which its turnover had reached a record number of 10,970,000 cars, increasing (so sánh hơn) greater than the number of 10,830,000 cars in 2018.
With this result, Volkswagen hopes to preserve its position of the world biggest largest automobile manufacturer which that (nên dùng sau danh từ so sánh hơn nhất) it won in 2018, after “defeating” rivals like Renault-Nissan-Mitsubishi alliance and Toyota.?
The above result shows that Volkswagen’s business situation is satisfactory in spire spite of general declining dùng danh từ of the global car market. This fact means that its market share also increases.
Its sales go up due to its good trading result in the homeland’s markets Germany, United States and Brazil, meanwhile, its selling sales in Asian Pacific markets go down.dùng quá khứ đơn vì hành động đã xảy ra và hoàn tất
The world biggest largest automobile manufacturer position used to be monopolized by American automobile manufacturer General Motors during more than 7 decades, before losing it dùng bị động của danh động từ vì vế trước bạn cũng dùng thể bị động to Toyota in 2008.

 

Nhìn chung, cách dịch của bạn thể hiện tạm được nội dung chính của bài. Bạn cần cẩn thận về từ loại và ngữ pháp hơn nữa để tránh các lỗi về chính tả, thì.

Điểm: 6.5